pass itexamaster
 گواهینامه ها و ایزوها
 
عضویت ها:
تبادل اطلاعات علمی و فنی در شرکت ساختمانی دیداس همگام با انجام دیگر فعالیت ها، جایگاه خاصی دارد و مدیریت این شرکت به این امر اعتقاد راسخ و توجه ویژه مبذول داشته و می دارد.
 
بدین منظور شرکت ساختمانی دیداس در انجمن ها و تشکل های زیر عضویت یافته است:
داخلی  
  اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران
  انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران
  انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
  انجمن شرکت های راهسازی ایران
  انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن آذربایجان شرقی
 
 
 
 

 

 
عضویت ها:
تبادل اطلاعات علمی و فنی در شرکت ساختمانی دیداس همگام با انجام دیگر فعالیت ها، جایگاه خاصی دارد و مدیریت این شرکت به این امر اعتقاد راسخ و توجه ویژه مبذول داشته و می دارد.
 
بدین منظور شرکت ساختمانی دیداس در انجمن ها و تشکل های زیر عضویت یافته است:
داخلی  
  اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران
  انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران
  انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
  انجمن شرکت های راهسازی ایران
  انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن آذربایجان شرقی
 
 
 
 

 

  
ورود به سايت
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر